logon.jpg

תמיכות שנה 2016
הדרכה ודפים להורדה
 
                                                      תם מועד הגשת בקשת תמיכות לשנת 2016 .
 
 
 
 
2.לאחר הרישום ניתן להוריד את הטפסים בתוך תיק העמותה ,פר טופס .
 
3.ניתנת לכם אפשרות להדפיס באופן מרוכז את הטפסים המיועדים למילוי ולסריקה למערכת מלבד טופס 600 וטופס 700 אותם ניתן למלא רק באתר.
ה. טופס ריכוז בקשה - מיועד לסיוע בריכוז הניירת - בדיקה עצמית.
 
 
4.תחומים עליהם יש צורך במילוי בטפסים מיוחדים
א. מצויינות בספורט
ב. תרבות פנאי
ג. פיתוח בתי כנסת  ובניית מוסד להשכלה גבוהה 
ד. עידוד יזמות (לקריטריונים 10.2 ו 10.3 בלבד)
ה. יהדות ומורשת בחטיבה הצעירה
ו. מוסדות חינוך שלא חל עליהן חוק נהרי
ז. תחום כולל 
 
5.תחום סיוע ברכישת אמבולנס .
א.בתחום זה אין צורך להירשם באתר העירייה.
ב.יש להגיש את כל הניירת ידנית למחלקת התמיכות
ג.להורדת טופס מקוון בתחום סיוע ברכישת אמבולנס - לחץ כאן
ד.להורדת טופס להדפסה בתחום סיוע ברכישת אמבולנס - לחץ כאן  
 
 
 

==========================================================================================

 
חיבור לטפסים שנים קודמות 
 
 לתוכנה ולניירת של שנת 2014 - http://ashdodpt2014.099web.co.il/default.aspx
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  כל הזכויות שמורות לעיריית אשדוד                        האתר נבנה על ידי חברת 099