logon.jpg

תמיכות שנה 2016
קריטריונים ותבחינים לתמיכות

לרשותכם אפשרות לצפות בקריטריונים למתן תמיכה   
  
קריטריונים ותבחינים למתן תמיכה לשנת 2014 - לצפייה לחץ כאן
קריטריונים ותבחינים למתן תמיכה לשנת 2015 - לצפייה לחץ כאן 
תוספת קריטריון ותבחין למתן תמיכה לשנת 2015 -תחום סיוע ברכישת אמבולנס  -לצפייה לחץ כאן 
 
קריטריונים ותבחינים למתן תמיכה לשנת 2016 - לצפייה לחץ כאן  
 
בחינת דמי שימוש באולמות ספורט ובמגרשי ספורט לשנת  2015 - לצפייה לחץ כאן  
בחינת דמי שימוש באולמות ספורט ובמגרשי ספורט לשנת 2016 -  לצפייה לחץ כאן
אמות מידה לשימוש במגרשי כדורגל באשדוד - לצפייה לחץ כאן
 
נוהל משרד הפנים למתן תמיכות - לצפייה לחץ כאן
 
 
 
פרוטוקולים ועדות תמיכות
 
לרשותם ריכוז רשימת ועדות תמיכות אשר נידונו במועצת העיר ומפורסמים באתר העירייה  
 
 
לינק לאתר עיריית אשדוד   -  פרוטוקולים -    http://www.ashdod.muni.il/Pages/protocol.aspx
 
 
 
  כל הזכויות שמורות לעיריית אשדוד                        האתר נבנה על ידי חברת 099